zpracování osobních údajů

Ing. Stanislav Jeníček jako správce osobních údajů plně respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů a Vaše osobní údaje zpracovává pro legitimní účely a pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zpracovávané osobní údaje jsou vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou v podobě umožňující identifikaci subjektu údajů uloženy pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze způsobem, kterým zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

V dokumentu Zásady ochrany osobních údajů naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

• Provozovatelem: Ing. Stanislav Jeníček, Trčkova 816, 50346 Třebechovice pod Orebem, IČ 40171175
• Zákazníkem: Fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby

1.1 Provozovatel je správcem osobních údajů Zákazníků podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.2 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Kategorie osobních údajů, zákonný důvod zpracování, účely zpracování

2.1 Nákup zboží prostřednictvím e-shopu

2.1.1 Osobní údaje, které jsou zpracovány

Prostřednictvím webové stránky www.beautykosmetika.cz dochází k přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy, zpracování a expedici zboží Provozovatelem Zákazníkovi a jsou při této činnosti zpracovány následující osobní údaje:

jméno a příjmení,
fakturační adresa,
doručovací adresa,
telefonní číslo,
e-mailová adresa.

U podnikající fyzické osoby navíc:
obchodní firma,
identifikační číslo,
daňové identifikační číslo.

2.1.2 Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

• prodeje zboží a jeho vyúčtování, identifikace zákazníka, doručení zboží (nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů)
• plnění zákonných daňových povinností, plnění stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního nebo správního řízení, vyřizování reklamace zboží (splnění právní povinnosti, která se na Provozovatele vztahuje)
• vymáhání pohledávek za Zákazníkem a vedení ostatních sporů se Zákazníkem, evidence dlužníků, prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě)

Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné zboží Zákazníkovi poskytnout.

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické a papírové formě.

2.1.3 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků jsou poskytovány třetím osobám a to zasilatelské společnosti a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Osobní údaje Zákazníků jsou dále poskytovány správním orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

2.1.4 Doba uložení osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne posledního nákupu zboží. V případě vystavených daňových dokladů, jsou tyto doklady v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovávány po dobu 10 let od jejich vystavení.

2.2 Dotazy pokládané Provozovateli prostřednictvím webové stránky

2.2.1 Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím formuláře „Váš dotaz“ na webových stránkách www.beautykosmetika.cz zodpovídá Provozovatel dotazy Zákazníků ohledně nabízeného zboží, případně další dotazy související s předmětem podnikání Provozovatele. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
telefonní číslo.

2.2.2 Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje Zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu zodpovězení dotazů Zákazníků, příp. budoucích Zákazníků Provozovatelem, vztahujících se k nabízenému zboží (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.

2.2.3 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou správních orgánů, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

2.2.4 Doba uložení osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků po dobu 5 let ode dne zodpovězení dotazu.

2.3 Registrace a vedení účtu zákazníka

2.3.1. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím webové stránky www.beautykosmetika.cz si může zákazník zaregistrovat svůj osobní zákaznický účet, ve kterém má přehled o svých objednávkách a může spravovat své osobní údaje. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

jméno a příjmení,
telefonní číslo,
e-mailová adresa,
fakturační údaje,
dodací adresa,
datum narození (nepovinné),
číslo účtu (nepovinné),
IČ (nepovinné),
DIČ (nepovinné),
přehled objednávek.

2.3.2 Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu zlepšení služeb Zákazníkům (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.

2.3.3 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou správních orgánů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

2.3.4 Doba uložení osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne zrušení registrace Zákazníkem nebo od okamžiku výmazu osobních údajů.

2.4 Prohlížení webových stránek (cookies)

2.4.1 Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Na webových stránkách www.beautykosmetika.cz jsou používány automatizované prostředky souborů cookies. V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, dochází ke zpracování záznamů chování tohoto subjektu údajů. Soubory cookie neslouží a neumožňují osobní identifikaci. V případě, že uživatel internetové stránky www.beautykosmetika.cz nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Způsob vypnutí souborů cookies najdete v nápovědě svého počítače. Další informace viz https://www.beautykosmetika.cz/cz-texty-4.html.

Prostřednictvím souborů cookies zpracovává Provozovatel následující osobní údaje:

identifikační údaje,
elektronické údaje – IP adresa, cookies ID;
popisné údaje.

2.4.2 Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

• měření návštěvnosti a analyzování běžného uživatelského chování zákazníka na webových stránkách Provozovatele (používáním webu Zákazník souhlasí s použitím zmíněné technologie)
• zlepšení služeb Zákazníkům a zlepšení fungování webových stránek Provozovatele, optimalizace marketingových služeb Provozovatele (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě)

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

2.4.3 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Prostřednictvím webových serverů jsou v počítači zákazníka ukládány rovněž soubory cookies jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na webových stránkách Provozovatele www.beautykosmetika.cz provozovány.

Provozovatel používá službu Seznam – Sklik provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČ: 26168685, jejímž účelem je behaviorální reklama, která spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu.

Provozovatel používá službu Google Analytics a Google Adwords provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uchovávány a analyzovány. Příslušné výsledky pak budou zpřístupněny Provozovateli v anonymizované podobě. V tomto procesu nebudou uživatelské údaje zákazníka propojené s jeho úplnou IP adresou. Google Adwords je služba zajišťující behaviorální reklamu, tj. zobrazování relevantního obsahu reklamy dle chování uživatele. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .

2.4.4 Doba uložení osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků neomezeně do doby, než dojde ke změně nastavení prohlížeče uživatelem. Způsob změny nastavení prohlížeče je uveden v článku 2.4 odst.1.

Pokud dojde k zakázání používání souborů cookies, může to vést k nefunkčnosti, případně omezení uživatelského komfortu, který mohou webové stránky nabídnout.

2.5 Vyhodnocení spokojenosti zákazníka s průběhem nákupu a se zbožím - Ověřeno zákazníky

2.5.1 Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Zákazník má možnost ohodnotit nákup v internetovém obchodu Provozovatele. Prostřednictvím smluvního partnera zasílá Provozovatel žádost o hodnocení nákupu a výrobků na e-mailovou adresu zákazníka. Po uskutečnění nákupu na webových stránkách Provozovatele, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti Zákazník zasílání neodmítne, mu je ve lhůtě 6-10 dnů od nákupu zaslán prostřednictvím internetového portálu Heureka dotazník vztahující se k hodnocení služeb Provozovatele. Dotazník je zasílán na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou zákazník udal při nákupu zboží Provozovatele. Při této činnosti jsou zpracovány následující údaje:

e-mailová adresa,
číslo objednávky,
zboží a cena,
datum objednávky.

2.5.2 Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje Zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu vyhodnocení spokojenosti Zákazníka s průběhem nákupu prostřednictvím webových stránek Provozovatele a spokojenosti se zakoupeným zbožím (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů). Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může Zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky dotazník nebude dále zasílán.

2.5.3 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou poskytovány třetí osobě a to:
Heureka Group a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 07822774.

2.5.4 Doba uložení osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků po dobu 1 roku ode dne uzavření kupní smlouvy.

2.6 Rozesílání obchodních sdělení (newsletter)

2.6.1 Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím internetové stránky Provozovatele  www.beautykosmetika.cz se může Zákazník přihlásit k odběru obchodního sdělení (tzv. newsletter) tím, že zatrhne políčko "bude následně dostávat obchodní sdělení Provozovatele. V případě, že zákazník uzavře kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, tj. prostřednictvím webové stránky www.beautykosmetika.cz jsou Zákazníkovi zasílána obchodní sdělení automaticky do doby odhlášení této služby. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

e-mailová adresa,
telefonní číslo,
jméno a příjmení.

2.6.2 Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

• zasílání obchodních sdělení a informování zákazníka o marketingových nabídkách Provozovatele (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů);
• zasílání obchodních sdělení a informování zákazníka o marketingových nabídkách Provozovatele (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.

2.6.3 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou společnosti Commerce Media s.r.o., IČ: 01648454, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, správních orgánům, soudům a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

2.6.4 Doba uložení osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne posledního nákupu zboží nebo do doby odvolání souhlasu ze strany zákazníka.

2.7 Vedení komunikace se zákazníkem prostřednictvím zákaznické telefonní linky

2.7.1 Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Na telefonním čísle Provozovatele +420 602 545 980 a prostřednictvím e-mailové adresy obchod@beautykosmetika.cz jsou vyřizovány požadavky Zákazníků, přijímány reklamace zboží, přijímány objednávky zboží, poradenská činnost a dotazování na spokojenost zákazníka s nákupem u Provozovatele. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

jméno a příjmení,
telefonní číslo,
adresa,
e-mailová adresa,
číslo objednávky,
číslo reklamace (pokud je reklamováno zboží).

2.7.2 Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

• zodpovězení dotazů zákazníků vztahující se ke zboží, uzavření kupní smlouvy (nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů)
• vyřizování reklamace zboží (splnění právní povinnosti, která se na Provozovatele vztahuje)
• zkvalitnění služeb díky zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem zboží, prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě)

Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné zboží nebo službu (např. rada, reklamace) Zákazníkovi poskytnout. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické a papírové formě.

2.7.3 Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou správních orgánů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

2.7.4 Doba uložení osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků po dobu 5 let ode dne posledního nákupu zboží, po dobu 5 let ode dne vyřízení dotazu zákazníka, po dobu 1 roku ode dne zjištění spokojenosti zákazníka se zakoupeným výrobkem nebo službou.

3. Práva subjektů údajů

V případě, že fyzická osoba bude pro Provozovatele identifikovatelná a dále prokáže svoji totožnost, má tato práva:

• právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Provozovatel osobní údaje zákazníka zpracovává nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí)
• právo na opravu (tj. v případě, že se zákazník domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů)
• právo na výmaz - právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může subjekt údajů požadovat výmaz svých osobních údajů)
• právo na přenositelnost údajů k jinému správci (tj. subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Provozovatel o předání těchto údajů jinému správci)
• právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy může subjekt údajů);
• právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování)
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Provozovatel neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení
• právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy). V tomto konkrétním případě není zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasů subjektů údajů, v důsledku čehož nelze po Provozovateli požadovat právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
• právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz)

4. Společná a závěrečná ustanovení

4.1 Zákazník závazným potvrzením objednávky:

• potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
• souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Provozovatele a třetích subjektů a zároveň
• prohlašuje, že zasílání informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť Zákazník se zasíláním informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

Souhlas dle tohoto odstavce může Zákazník kdykoli písemně odvolat na adrese gdpr@beautykosmetika.cz.

4.2 Zákazník souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu Zákazník vyjadřuje, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

4.3 Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

4.4 Kontaktní údaje Provozovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 602 545 980, gdpr@beautykosmetika.cz.

4.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.